Dokumenty

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností ... za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zápisnica 29.04.2020 per rollam
pdf Uznesenie 29.04.2020 per rollam
Civilná ochrana
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami
docx Ako postupovať pri vzniku povodne
docx Ako postupovať pri vzniku požiaru
docx Ako postupovať pri vzniku víchrice
docx Ako postupovať pri úniku nebezpečných chemických látok
docx Ako postupovať pri úniku nebezpečných biologických látok
docx Ako postupovať pri úniku rádioaktívnych látok
docx Ako postupovať pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečných látok
docx Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby, trhaviny, použití nebezpečnej látky a pod.
docx Ako postupovať pri obdržaní podozrivej zásielky (list, balíček...)
docx Ako postupovať pri neoprávnenom použití strelných zbraní (napr. teroristický útok)
docx Ako postupovať pri ochorení zvierat (Epizoócie)
docx Ako postupovať v prípade zemetrasenia
docx Varovanie obyvateľstva
docx Ako postupovať pri samovoľnej evakuácii
docx Čo si vziať do evakuačnej batožiny
docx Prostriedky individuálnej ochrany
docx Ako postupovať pri útoku teroristov
doc Informácia pre verejnosť
Kontrolná činnosť
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie február - jún 2017
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2017
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január - jún 2018
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl - december 2018
pdf Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie január-jún 2019
Rozpočet
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
doc Programový rozpočet na rok 2016
xls Programový rozpočet na rok 2016 príjmová časť
xls Návrh rozpočtu rok 2017 príjmová časť
docx Návrh rozpočtu rok 2017 výdavková časť
xlsx Návrh rozpočtu rok 2018
pdf Návrh rozpočtu na rok 2019
pdf Záverečný účet 2018
pdf Programový rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022
pdf Návrh rozpočtu rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 príjmová časť
pdf Návrh rozpočtu rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022 výdavková časť
Dokumenty
VZN, PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb, Správne konanie
doc Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti Materská škola
doc Správne konanie
doc Správne konanie
pdf PHSR 2014-2020
doc VZN Obce Sklabiná č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti
doc VZN 1/2009
doc VZN 2/2009
doc VZN 1/2012
doc VZN 3/2012
doc VZN 1/2013
doc VZN 2/2013
doc VZN 3/2013
doc VZN 4/2013
docx VZN 1/2014
doc VZN o dani z nehnuteľnosti 27.11.2015
docx Informácia o zadávaní podlimitnej koncesie
doc Správne konanie
pdf VZN č. 1/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadenia zriadených Obcou Sklabiná
doc Správne konanie
doc VZN č. 2/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
pdf Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Sklabiná
doc Správne konanie Baričič Peter
pdf Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sklabiná
pdf Dodatok č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Sklabiná
pdf VZN o dani z nehnuteľnosti 2020
pdf VZN Obce Sklabiná č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklabiná
pdf Dodatok č. 1 k VZN Obce Sklabiná č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Sklabiná
pdf Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Sklabinej