Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia obecného úradu
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Výzva na predkladanie ponúk
xlsx Zateplenie budovy OcU zadanie
pdf Technická správa OcU
pdf Oznámenie výsledku verejného obstarávania
pdf Zmluva o dielo "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Sklabiná"
Multifunkčné ihrisko Sklabiná - novostavba
Výzva na predkladanie ponúk
docx Výzva na predkladanie ponúk
docx Formulár cenovéj ponuky
docx Návrh zmluvy
xls Výkaz výmer
docx Čestné vyhlásenie k ponuke
docx Čestné vyhlásenie podmienky účasti
pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Multifunkčné ihrisko Sklabiná - novostavba
Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5
verejné obstarávanie
pdf Výzva na predkladanie ponúk
pdf Zadanie s výkazom výmer
pdf Doplnok technickej správy
pdf Doplnok technickej správy stavebná dokumentácia
pdf Doplnok sprievodnej správy
pdf Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 trasa
pdf Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 Uloženie potrubia
pdf Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 profil
pdf Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5 Kanalizačná šachta
pdf Projektová dokumentácia Kanalizácia Sklabiná Vetva AA-5
pdf Súťažné podklady Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
docx Návrh "Zmluvy o dielo" Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
xls Zadanie výkaz výmer
docx Návrh uchádzača na plnenie hodnotiacich kritérií
pdf Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Sklabiná - Kanalizácia vetva AA-5
pdf Zmluva o dielo 1/2020 Obec Sklabiná - JULMEX SK, s.r.o.
Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej v obci Sklabiná – II. etapa
pdf Výzva na predkladanie ponúk
docx Formulár cenovej ponuky
docx Návrh zmluvy
xls Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej v obci Sklabiná - II. etapa VV
docx Čestné vyhlásenie, podmienky účasti
docx Čestné vyhlásenie k ponuke