Komisie obce Sklabiná

Členovia jednotlivých komisií

Finančno-rozpočtová komisia
   
1.  Ing. Nemec Ján 
predseda komisie poslanec
2.  Hájková Marta člen komisie zástupca obce
3.  Lachká Beáta
člen komisie zástupca obce
Komisia ochrany verejného poriadku
   
1.
 JUDr. Márius Vladovič  predseda komisie  poslanec
2.  Jozef Varga  člen komisie  poslanec
3.
 Miroslav Varga  člen komisie  zástupca obce
Komisia školstva, kultúry, telovýchovy a sociálnych vecí    
1.
 PhDr. Havrilová Dana
 predseda komisie  poslanec
2. Bc. Tuhárska Iveta
 členka komisie  poslanec
3.  Eva Šimkovičová  členka komisie  zástupca obce
Komisia výstavby a územného plánovania, CO    
1. Gerbáč Dušan
 predseda komisie poslanec
2.
Kucej Jozef  člen komisie  zástupca obce
3. Papp Kamil člen komisie zástupca obce
4. Ing. Dudok Ladislav člen komisie zástupca obce
5. Dudáš Peter člen komisie zástupca obce