Zmluvy

Poistné zmluvy
doc Poistná zmluva materská skola
doc Poistná zmluva základná skola
doc Poistná zmluva OcU
doc Úrazové poistenie UoZ 1325110112
doc Úrazové poistenie
doc Úrazové poistenie
doc Úrazové poistenie
doc Poistná zmluva č. 22-12111
doc Poistná zmluva č. 22-12112
doc Poistná zmluva č. 22-12112
doc Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
doc Poistná zmluva č. 22-12307
doc Poistná zmluva č. 22-12306
doc Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
doc Poistná zmluva č. 22-12452 Úrazové poistenie žiakov šk.rok 2014/2015
doc Poistná zmluva č. 22-12451 Úrazové poistenie žiakov šk.rok 2014/2015
doc Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie číslo 5190016399
doc Poistná zmluva úrazové poistenie žiakov ZŠ
doc Poistná zmluva úrazové poistenie žiakov MŠ
pdf Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov Materská škola
pdf Poistná zmluva - úrazové poistenie žiakov Základná škola
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Dexia banka - Zmluva dodadok č. 1
docx Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc Dexia banka - Zmluva o bežnom účte
doc Dexia banka Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 25/044/10 - Dodatok č. 2
doc Zmluva Dexia dodatok _20.1.2012. 2.doc
doc Zmluva o dielo č. O/279/12
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 25/044/10 dodatok č. 3
doc Zmluva o dielo na vykonanie monitoringu podzemných vôd pri skládke tuhého odpadu
doc Zmluva o prevádzkovanie stavby Sklabiná - kanalizácia
doc Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
doc Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc Zámenná zmluva
doc Zmluva č. 512200694 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 25/044/10 Dodatok č. 4
doc Zmluva o termínovanom úvere č. 76/001/13
doc Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
doc Zmluva o dielo
doc Zmluva o nájme pozemku
doc Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
doc Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. MUNICIPALITY/11/2014
doc Zmluva č. 514200737 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc Dodávateľsko-odberateľská zmluva
doc Dodatok č. 1k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2013
doc Zmluva č. 0162-PRB/2014
doc Zmluva o úvere číslo 600/695/2014
doc Dodatok k zmluve
doc Servisná zmluva č. 1/2015 V
doc Zmluva o dielo č. 12/2015
doc Zmluva o podnájme Bc. Kurák
doc Zmluva o podnájme Berac
doc Zmluva o podnájme Horváth
doc Zmluva o podnájme Lachká
doc Zmluva o podnájme Paučo
doc Zmluva o podnájme PhDr. Havrilová
doc Zmluva o podnájme Repčoková
doc Zmluva o podnájme Tóth
doc Zmluva o podnájme Černák
doc Zmluva o podnájme Čevajková
doc Zmluva o podnájme Šoltýs
doc Zmluva o podnájme Szollošiová
doc Zmluva o podnájme Drugdová
doc Kúpna zmluva
doc Kúpna zmluva
doc Záložná zmluva č. 600/695/2014
doc Zmluva o vykonaní auditu
doc Kúpna zmluva nájomný bytový dom 13 BJ
PDF Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kamerový systém
doc Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet)
doc Úverová zmluva č. 243280-2015
doc Úverová zmluva č. 243299-2015
doc Zmluva o zriadení záložného práva
doc Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
doc Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
doc Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02813
pdf Zmluva o spolupráci v oblasti verejného obstarávania
pdf Zmluva o dielo kamerový systém vypracovanie projektovej dokumentácie
doc Zmluva na dodanie kamerového systému
doc Zmluva o poskytovaní služieb externý manažment
doc Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadového hospodárstva č. 35/11/2015
doc Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 515010078
doc Zmluva o nájme nehnuteľností F.A.A.C. s.r.o. Consulting
doc Dodatok k Zmluve o nájme nehnuteľností F.A.A.C. s.r.o. Consulting
doc Zmluva o zriadení vecného bremena F.A.A.C.
doc Číslo zmluvy 515010113 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc Kúpna zmluva SRZ MO
doc Kúpna zmluva ELPO s.r.o.
doc Kúpna zmluva Nájomný bytový dom 10 BJ
doc Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 26.1.2016 SRZ
doc Záložná zmluva č. 0162-PRB/2014/Z Nájomný bytový dom 13 Bj
doc Zmluva č. SZH1209201525 ENVI-PAK a.s.
pdf Mandátna zmluva verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
doc Zmluva č. 516010277 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
doc Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015
PDF Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Sklabiná
doc Kúpna zmluva CPB s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní služieb - Projektová dokumentácia Obecné nájomné byty v rozsahu 8b.j.
docx Úverová zmluva č. 275047-2016
docx Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 275047-2016
PDF Zmluva o dielo č. O/314/2016
docx Záložná zmluva č. 600/340/2016
pdf Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti F.A.A.C
pdf Zmluva č. 517010754 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
pdf Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 1/2016
pdf Kúpna zmluva predaj pozemkov pod garáže
pdf Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 06.03.2017
pdf Zmluva o dielo č. 64/2017 rekonštrukcia cesty
pdf Kúpna zmluva Tibenský František
pdf Úverová zmluva č. 283979-2017
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 283979-2017
pdf Kúpna zmluva Dudáš Peter, Gluchová Nikola, Srniak Michal
pdf Kúpna zmluva Kučera Radovan
pdf Kúpna zmluva Gluchová Nikola
pdf Zmluva o zrušení vecného bremena
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o zrušení vecného bremena
pdf Zmluva o dodávke plynu
pdf Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu
pdf Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Sklabiná
pdf Zmluva č. 517011215 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva č. 517011216 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva o dielo Asfaltec, s.r.o. Obecná cesta pre chodcov Sklabiná
pdf Zmluva č. 517011217 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva č. 517011218 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva č. 517011219 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva č. 517011220 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd
pdf Zmluva o dodávke plynu Nájomný bytový dom 355 byt B13
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP 7002391217
pdf Zmluva o dielo 1/2018 Výstavba obecných nájomných bytov 8 b.j.
pdf Záložná zmluva č. 0132-PRB/2016/Z
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130036 Obecná cesta pre chodcov
pdf Zmluva o vykonaní mobilného triedeného výkupu odpadu a zberovej akcii č. 1/2018
pdf Zmluva o poskytnutí grantu
pdf Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
pdf Úverová zmluva č. 294467-2018 - "Obecná cesta pre chodcov"
pdf Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 294467-2018
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 294467-2018
pdf Kúpna zmluva Kazi Štefan a manž.
pdf Zmluva o zriadení vecného bremena CEZ Z-D-2018-000968-00 medzi Stredoslovenská distribučná a.s. a Obec Sklabiná
pdf Zmluva č. 0143-PRB/2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
pdf Zmluva č. 0144-PRB/2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072BB130036
pdf Mandátna zmluva projektová dokumentácia chodník pre chodcov
pdf Mandátna zmluva č. 296972-2018
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296972-2018
pdf Mandátna zmluva č. 296980-2018
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 296980-2018
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Asfaltec, s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
pdf Referenčný list na stavbu Obecná cesta pre chodcov Sklabiná
pdf Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy NPE WiFiEU
pdf Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve Ing. Igor Kokavec - K.ING
pdf Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018 zo dňa 23.02.2018 ELMOUR
pdf Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a vlastníkmi bytového domu 274
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 0143-PRB/2018 zo dňa 13.08.2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
pdf Dodatok č. 1 k zmluve č. 0144-PRB/2018 zo dňa 13.08.2018 medzi MDV SR a Obec Sklabiná
doc Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve odpredaj pozemku pre vlastníkov bytového domu 274
pdf Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
pdf Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 294467-2018 uzavretej dňa 15.6.2018 SZRB
pdf Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a Jaroslav Roháč a spol.
pdf Zmluva č. 519012247 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
pdf Zmluva o dodávke plynu ZŠ a MŠ
pdf Zmluva o dodávke plynu OcÚ
pdf Zmluva o dodávke plynu 246
pdf Zmluva o dodávke plynu 18
pdf Zmluva o dielo č. 1/2019 Slovak Telekom a.s. WiFi4EU
pdf Kúpna zmluva medzi Obec Sklabiná a Štefan Tóth Sklabiná 226
pdf Záložná zmluva č. 0143-PRB/2018/Z medzi záložca Obec Sklabiná a záložný veriteľ MDV SR Bratislava
pdf Zmluva o dielo výstavba multifunkčného ihriska Obec Sklabiná - Maro s.r.o. Sučany
pdf Záložná zmluva č. 600/174/2018
pdf Záložná zmluva 600/175/2018
pdf Zmluva o dielo č. 1/2020 Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
pdf Zmluva o dielo "Zateplenie budovy obecného úradu v obci Sklabiná"
pdf Zmluva o poskytovaní služieb č. INDZD122020-0429055001 - Pracovná zdravotná služba
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu Obec Sklabiná a Annamaria n.o.
pdf Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MARO s.r.o. výstavba multifunkčného ihriska
pdf Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2020 zo dňa 31.01.2020 JULMEX SK
pdf Zmluva č.123/POD-610/20 - poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
pdf Mandátna zmluva Ing. Igor Kokavec - K.ING. a Obec Sklabiná stavebný dozor
pdf Dodatok č. 1 k Zmluvám o dodávke plynu zo dňa 3.10.2019 uzavretá 15.10.2020
pdf Zmluva o výpožičke Štatistický úrad
pdf Zmluva o zbere a zneškodňovaní odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám
pdf Kúpna zmluva Obec Sklabiná predávajúci JUDr. Dušan Kurák, Mgr. Katarína Kuráková a spol. kupujúci
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb